fata-logo-uten farge

.               rosegården m tekst                             AVAlogo2

VEDTEKTER

for

Foreningen for Amatørteatre i Agder (FATA)

Vedtatt på årsmøtet 1998, sist endret på årsmøtet 2018.

§ 1. FORMÅLSPARAGRAF

Foreningen er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Agder. Enkeltpersoner og grupper som driver med andre sceniske uttrykk, kan også være medlem.

Foreningen skal tjene sceneamatørene på en mest mulig allsidig måte. Foreningen skal være et kompetansesenter for amatørteatervirksomhet.

§ 2. FORENINGENS OPPGAVER OG ARBEIDSFORM

 • Foreningen skal utvikle og drifte Rosegården Teaterhus ihh. til avtalen med Kristiansand kommune og legge til rette for virksomhet som kan fremme amatørteatervirksomhet.
 • Foreningen er amatørteaterråd for Vest-Agder (AVA).

§ 3. ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens øverste organ.

Medlemsgruppene som har betalt årskontingenten har stemmerett på årsmøtet.

På årsmøtet har hver gruppe én stemme ved avstemminger. Enkeltmedlemmer fra medlemsgruppene har møterett med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Medlemmer av styret har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

Daglig leder har møteplikt med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

Tilsatte som er valgt delegat for en gruppe til årsmøtet, har fulle rettigheter. Andre tilsatte som ikke er medlem av styret, har møterett med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.

 • Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Styret kan om hensiktsmessig i forhold til påskedagene utsette årsmøtet.

 • Tid og sted fastsettes av styret. Innkalling med oppfordring om å sende inn forslag til valgkomité og styre sendes ut 6 uker før møtedato.

 • Innkomne forslag skal være styret i hende 4 uker før møtedato. Sakspapirer sendes ut 2 uker før møtedato.

§ 4. STYRET I FORENINGEN

Styret er foreningens øverste organ utenom årsmøtet.

Styret velges av årsmøtet og er sammensatt på følgende måte:

 • Fem representanter for amatørteatergruppene, hvorav en kan være fra øvrige medlemsgrupper.
 • En representant for de ansatte, valgt av og blant de ansatte. Daglig leder kan ikke representere de ansatte.
 • To møtende vararepresentanter fra medlemsgruppene, valgt i nummerert rekkefølge.

§ 5. STYRETS OPPGAVER

 • Styret bestemmer hvem som kan forplikte foreningen.
 • Styret tilsetter daglig leder for foreningen.
 • Øvrige tilsettinger skjer av styret i samarbeid med daglig leder.
 • Styret skal så snart som mulig etter konstituering sette seg inn i sine plikter som arbeidsgiver.
 • Styret innkaller til og forbereder årsmøtet, gjennomfører årsmøtets vedtak, lager retningslinjer for driften av Rosegården Teaterhus og skal for øvrig arbeide med sikte på å oppfylle formålsparagrafen.
 • Styret har ansvar for at budsjettet overholdes.
 • Styret kan opprette undergrupper med eget regnskap.
 • Styret fastsetter utleiepriser på lokaler og kostymer.
 • Styret kan nekte enkeltpersoner og grupper å leie lokaler. Styret kan gjøre økonomiske særavtaler med medlemsgrupper.

  Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 6. FORENINGENS ANSATTE

§ 6a. DAGLIG LEDER

Daglig leder er styrets sekretær og skriver styreprotokollene.

Daglig leder har ansvaret for drift og administrasjon av Rosegården Teaterhus i henhold til avtalen med Kristiansand kommune, foreningens vedtekter og retningslinjer og styrets vedtak. Daglig leders arbeidsområde skal være beskrevet i en arbeidsavtale hvor AML skal legges til grunn.

§ 6b. FYLKESKONTAKT

AVA har ansvar for å fremme amatørteatervirksomhet i Vest-Agder i henhold til avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, foreningens vedtekter og retningslinjer, og styrets vedtak. Fylkeskontaktens arbeidsområde skal være beskrevet i en arbeidsavtale hvor AML skal legges til grunn.

§7. KONTINGENT

Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmene. Nyetablerte teatergrupper slipper å betale medlemskontingent fram til gruppas første premiere.

§8. UTLEIE AV LOKALER

Medlemmer av foreningen har rett til etter avtale å leie lokaler i Rosegården Teaterhus. Ved utleie kan det tas hensyn til produksjonens størrelse og særlige forhold.

Medlemmene har rett til å leie/låne Rosegårdens egne kulisser, rekvisitter, teknisk utstyr o.l.

Ikke-medlemmer kan, hvis kapasiteten tillater det, leie seg inn for kortere perioder.

§ 9. UTMELDING AV FORENINGEN

Utmelding skjer skriftlig. Medlemsrettighetene beholdes til utgangen av det året det er betalt kontingent for.

§ 10. VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING.

Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.

Forslag til endring av vedtektene må være daglig leder i hende fem uker før årsmøtet.

Endringsforslaget skal følge sakspapirene til årsmøtet, revidert januar 2017.

Forslag til oppløsning av foreningen må behandles av 2 – to – på hverandre følgende årsmøter med minst 1 måneds mellomrom.

Ved oppløsning skal foreningens eiendeler selges. Salgssummen fordeles på medlemsgruppene etter en fordelingsnøkkel basert på de siste tre års aktivitet i foreningen.