VEDTEKTER
for
Foreningen Rosegården Teaterhus

Vedtatt på årsmøtet 1998, sist endret på årsmøtet 2017.

§ 1. FORMÅLSPARAGRAF
Foreningen Rosegården Teaterhus er en medlemsforening for amatørteatergrupper på Sørlandet.
Grupper som driver med andre sceniske uttrykk kan også være medlem. Rosegården Teaterhus skal
tjene sceneamatørene på en mest mulig allsidig måte. Rosegården Teaterhus skal også fremme den
generelle kulturinteressen og skal være et kompetansesenter for amatørteatervirksomheten i
Agderfylkene.

§ 2. FORENINGENS OPPGAVER OG ARBEIDSFORM
– Foreningen skal utvikle og drifte Rosegården Teaterhus ihh. til avtalen med Kristiansand kommune og
legge til rette for virksomhet som kan fremme amatørteatervirksomhet.
– Foreningen er Amatørteaterråd for Vest-Agder (AVA) etter avtale med Vest-Agder
fylkeskommune.

§ 3. ÅRSMØTET
Årsmøtet er foreningens øverste organ.
Medlemsgruppene som har betalt årskontingenten innen siste virkedag før årsmøtet har stemmerett
på årsmøtet. På årsmøtet har hver gruppe én stemme ved avstemminger. Enkeltmedlemmer fra
medlemsgruppene har møterett med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Medlemmer av styret har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
Daglig leder har møteplikt med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet. Tilsatte som
er valgt delegat for en gruppe til årsmøtet, har fulle rettigheter. Andre tilsatte som ikke er medlem
av styret, har møterett med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett på årsmøtet.
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars. Tid og sted fastsettes av styret. Innkalling med
oppfordring om å sende inn forslag til valgkomité og styre sendes ut to måneder før møtedato.
Innkomne forslag skal være styret i hende fem uker før møtedato. Sakspapirer sendes ut én måned
før møtedato. […]

§ 4. STYRET I FORENINGEN
Styret er foreningens øverste organ utenom årsmøtet.
Styret velges av årsmøtet og er sammensatt på følgende måte:
∗ 4 representanter fra medlemsgrupper
∗ 1 representant for ansatte, valgt av og blant de ansatte. Daglig leder kan ikke representere de
ansatte.
∗ 1 vararepresentanter med møteplikt fra medlemsgruppene, valgt i nummerert rekkefølge
Styret konstituerer seg selv med leder og nestleder.
Vedtak fattes med alminnelig flertall.

§ 5. STYRETS OPPGAVER
Styret bestemmer hvem som kan forplikte foreningen.
Styret tilsetter daglig leder for Rosegården Teaterhus og fylkeskontakt med ansvar for
aktiviteten i Vest-Agder. Øvrige tilsettinger skjer av styret i samarbeid med daglig leder.
Styret skal så snart som mulig etter konstituering sette seg inn i sine plikter som
arbeidsgiver.
Styret innkaller til og forbereder årsmøtet, gjennomfører årsmøtets vedtak, lager
retningslinjer for driften av Rosegården Teaterhus og for øvrig arbeide med sikte på å
oppfylle formålsparagrafen.
Styret har ansvar for at budsjettet overholdes.
Styret kan opprette undergrupper med eget regnskap.
Styret fastsetter utleiepriser på lokaler og kostymer.
Styret kan nekte enkeltpersoner og grupper å leie lokaler. Styret kan gjøre økonomiske
særavtaler med medlemsgrupper.
Det skal føres protokoll fra styrets møter.

§ 6. FORENINGENS ANSATTE

§ 6a. DAGLIG LEDER
Daglig leder er styrets sekretær og skriver styreprotokollene.
Daglig leder har ansvaret for drift og administrasjon av Rosegården Teaterhus i henhold til
avtalen med Kristiansand kommune, foreningens vedtekter og retningslinjer og styrets
vedtak. Daglig leders arbeidsområde skal være beskrevet i en arbeidsavtale hvor AML skal
legges til grunn.

§ 6b. FYLKESKONTAKT
AVA har ansvar for å fremme amatørteatervirksomhet i Vest-Agder i henhold til
avtale mellom Vest-Agder fylkeskommune, foreningens vedtekter og retningslinjer, og
styrets vedtak. Fylkeskontaktens arbeidsområde skal være beskrevet i en arbeidsavtale hvor
AML skal legges til grunn.

§7. KONTINGENT
Årsmøtet fastsetter kontingent for medlemmene. Nyetablerte teatergrupper slipper å betale
medlemskontingent fram til gruppas første premiere.

§8. UTLEIE AV LOKALER
Medlemmer av foreningen har rett til etter avtale å leie lokaler i Rosegården Teaterhus. Ved utleie kan det
tas hensyn til produksjonens størrelse og særlige forhold.
Medlemmene har rett til å leie/låne Rosegårdens egne kulisser, rekvisitter, teknisk utstyr o.l.
Ikkemedlemmer kan, hvis kapasiteten tillater det, leie seg inn for kortere perioder.

§ 9. UTMELDING AV FORENINGEN
Utmelding skjer skriftlig. Medlemsrettighetene beholdes til utgangen av det året det er betalt kontingent
for.

§ 10. VEDTEKTSENDRING OG OPPLØSNING.
Vedtektene kan endres av årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag til endring av vedtektene må være daglig leder i hende fem uker før årsmøtet.
Endringsforslaget skal følge sakspapirene til årsmøtet.
Revidert januar 2017
Forslag til oppløsning av foreningen må behandles av 2 – to – på hverandre følgende årsmøter med
minst 1 måneds mellomrom.
Ved oppløsning skal foreningens eiendeler selges. Salgssummen fordeles på medlemsgruppene etter
en fordelingsnøkkel basert på de siste tre års aktivitet i foreningen.

Advertisements